Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και των άλλων αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα.

Διαβεβαιώνουμε ότι ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που εμπορευόμαστε και οι υπηρεσίες ελέγχου / συντήρησης πυροσβεστήρων και μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που παρέχουμε ικανοποιούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές Ποιότητας και Ασφάλειας.

Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Διαρκείς σκοποί για μας αποτελούν:

Οι σκοποί αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλο το προσωπικό της αφομοιώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου, που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων, στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αίτησης τους.

Για την εταιρεία PYROSAV – Γ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.

Scroll to Top