Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού Ύδατος (Sprinklers)

Το Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού Ύδατος (Sprinklers) είναι μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης το οποίο υδροδοτείται από αντλητικό συγκρότημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη), υδροδοτούμενες από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω σωληνώσεων και των ειδικών κεφαλών (Sprinkler), αυτόματα με την ανίχνευση φλόγας, ξεκινά η κατάσβεση της εστίας πυρκαγιάς.

Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω προγραμματισμού του πίνακα κατάσβεσης σύμφωνα πάντα με την αρχή της διασταύρωσης διαφορετικών ζωνών (“Cross Zone Check”), την κατάκλιση δηλαδή που εκτελείται μόνο εφόσον έχουμε ενεργοποίηση ανιχνευτών διαφορετικού τύπου, σε διαφορετικές ζώνες, ώστε να αποφύγουμε άσκοπη χρήση του κατασβεστικού υλικού λόγω ψευδοσυναγερμών (“False Alarm”), το οποίο μπορεί να είναι και επικίνδυνο, όπως για παράδειγμα το διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Οι ανιχνευτές που εγκαθίστανται είναι συνήθως καπνού και θερμοδιαφορικοί, ενώ για να ενεργοποιηθεί το σύστημα απαιτείται εκτός από την παρουσία καπνού και ταυτόχρονη, απότομη μεταβολή θερμοκρασίας.

Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης είναι κατά βάση αυτόνομο στη λειτουργία του, σχεδόν πάντα ωστόσο «επικοινωνεί» με το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης προκείμενου να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση για την ενεργοποίηση του και την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Χρήση Συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης

Το κατασβεστικό μέσο που θα επιλέξουμε εξαρτάται από τη χρήση του χώρου τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε. Σε χώρους όπου ο εξοπλισμός δεν κρίνεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητος, μπορούμε να εγκαταστήσουμε φιάλες ξηράς σκόνης, οι οποίες είναι οικονομικές, ενώ ταυτόχρονα έχουν και χαμηλό συντελεστή κατάκλισης, καλύπτοντας σημαντική επιφάνεια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως για κάθε ένα κυβικό μέτρο όγκου, απαιτούνται 300 γραμμάρια πυροσβεστικής σκόνης (300 g Pa/m³).

Για ένα κοινό χώρο δηλαδή με μέσο ύψος 3.00- 3.50 m, 12kg πυροσβεστικής σκόνης καλύπτουν μία επιφάνεια 12m². Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων, χώροι αρχείου και γραφικής ύλης, αποθήκες, μηχανοστάσια ανελκυστήρα, λιναποθήκες, πλυντήρια κλπ.

Αντίθετα, σε ευαίσθητο εξοπλισμό κατά βάση Ηλεκτρομηχανολογικό, ενδείκνυται η χρήση αέριου κατασβεστικού μέσου, το οποίο δεν αφήνει υπολείμματα. Κατασβεστικά υλικά σε αέρια μορφή είναι το διοξείδιο του άνθρακα ( CO2), αέρια μείγματα με βάση το άζωτο και το αργό (Inergen & Argonite), αερολύματα όπως το Aerosol και φθοριούχα αέρια (HFCs, FM200, Novec, FK κτλ.).

Κάθε ένα από τα παραπάνω έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν τη μορφή στην οποία αποθηκεύεται το υλικό μέσα στη φιάλη, κάτω από ποιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, το συντελεστή κατάκλισης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο απελευθερώνεται στον υπό προστασία χώρο.

Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης αποτελεί και το δίκτυο καταιονισμού ( sprinklers), εγκατάσταση πυρόσβεσης δηλαδή με δεξαμενή νερού, αντλίες και δίκτυο σωληνώσεων με κατάλληλες διατομές και ακροφύσια. Εφαρμόζεται σε μεγάλης έκτασης χώρους με υψηλό πυροθερμικό φορτίο και επικινδυνότητα λόγω χρήσης εύφλεκτων υλικών.

Το δίκτυο μπορεί είτε να είναι συνεχώς υπό πίεση με νερό, οπότε μιλάμε για σύστημα υγρού τύπου, ή να είναι γεμάτο με αέρα και να υπάρχει ροή νερού μέσω σταθμού ελέγχου, μόνο κατά την περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία φωτιάς (σύστημα ξηρού τύπου). Το σύστημα ξηρού τύπου μας εξασφαλίζει πως δεν θα έχουμε άσκοπη χρήση νερού το οποίο μπορεί να προκαλέσει φθορές στον εξοπλισμό της επιχείρησης ή τα εμπορεύματα.

Scroll to Top