Μελέτες και πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας

Η εταιρεία μας διαθέτει καταρτισμένο και ολοκληρωμένο μηχανολογικό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει τις εκπονήσεις και τους υπολογισμούς των απαιτήσεων όλων των μόνιμων μέτρων πυροπροστασίας.

Επί πλέον το τμήμα μας αναλαμβάνει εξ΄ ολοκλήρου την εκπόνηση ενεργητικών και παθητικών μελετών πυροπροστασίας καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεων στα τμήματα πυρασφάλειας σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Μελέτες και πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας

Η Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:

Σύμφωνα πάντα με το έτος κατασκευής του ακινήτου απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία µελέτης παθητική πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το έτος κατασκευής του ακινήτου για να μπορούμε να συντάσσουμε κάθε φορά και διαφορετικά την ενεργητική μελέτη.

Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.∆.71/1988 (Α’ 32) “Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εκπονήσει και Ενεργητική άλλα και Παθητική Μελέτη έτσι ώστε να κατατεθεί ο φάκελος στην Πυροσβεστικοί Υπηρεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού Πυρασφαλείας.

Scroll to Top