Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης

Σύστημα κατάσβεσης

Η εταιρεία μας με εξειδικευμένα συνεργεία (υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εγκατάσταση για ένα σύστημα κατάσβεσης οποιουδήποτε συστήματος ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και την συντήρηση αυτών και την διατήρηση της καλής λειτουργίας τους.

Όπως όλα τα μέσα πυρασφάλειας έτσι και το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Τα τελευταία πρότυπα μάλιστα προβλέπουν τακτική συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης κάθε τρεις μήνες ενώ μία φορά το χρόνο απαιτείται εκτεταμένη συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης με τις παρακάτω ενέργειες.

Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης - Σύστημα κατάσβεσης
Scroll to Top