Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης

Η εταιρεία μας με εξειδικευμένα συνεργεία (υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και την συντήρηση αυτών και την διατήρηση της καλής λειτουργίας τους.

Όπως όλα τα μέσα πυρασφάλειας έτσι και το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Τα τελευταία πρότυπα μάλιστα προβλέπουν τακτική συντήρηση κάθε τρεις μήνες ενώ μία φορά το χρόνο απαιτείται εκτεταμένη συντήρηση με τις παρακάτω ενέργειες.

Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης
Scroll to Top