Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Πυροσβεστική Φωλιά)

Η κάλυψη των χώρων της επιχείρησης σας μπορεί να καλυφθεί με μόνιμα συστήματα όπως μια Πυροσβεστική φωλιά.

Ένα από αυτά είναι και το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο το οποίο είναι ένα σύστημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη) που τροφοδοτούνται από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω των φωλεών καλύπτουν όλους τους χώρους επίσης μπορεί να λειτουργεί και με παροχή ύδρευσης εφόσον αυτή εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του συστήματος.

Οι ιπποδυνάμεις των αντλιών, η χωρητικότητα της δεξαμενής, ο αριθμός των φιαλών και γενικά όλες οι απαιτήσεις του συστήματος υπολογίζονται από το μηχανολογικό τμήμα της εταιρίας μας.

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Πυροσβεστική Φωλιά)

Διακρίνουμε τους εξής τύπους υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου:
α) Δίκτυο που παρέχει νερό με μόνιμη πίεση στη βάνα (βαλβίδα) της πυροσβεστικής φωλιάς.
β) Δίκτυο το οποίο δέχεται νερό αυτόματα στις σωληνώσεις της μόνιμης υδραυλικής εγκατάστασης, όταν ανοιχθεί η βάνα της πυροσβεστικής φωλιάς.
γ) Δίκτυο το οποίο δέχεται νερό στο σύστημα με μοχλό ή κομβίο το οποίο ενεργοποιεί την αντλία η οποία τοποθετείται σε κάθε πυροσβεστική φωλιά.
δ) Δίκτυο ξηρού τύπου δηλαδή εκείνο που δε διαθέτει αποθήκη ή σύνδεση παροχής νερού από μόνιμη πηγή και τροφοδοτείται μόνο από τα πυροσβεστικά οχήματα.
ε) Δίκτυο συνδυασμού πυροσβεστικής φωλιάς και αυτομάτου συστήματος καταιονισμού (SPRINKLER) τα οποία τροφοδοτούνται από ενιαίο δίκτυο

Κατηγορίες υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων. Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες
α) Κατηγορία Ι: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 65 mm (ή 2 1/2″).
β) Κατηγορία ΙΙ: Για χρήση από του ενοίκου ή της ομάδας πυροπροστασίας μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτος πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 20 mm έως 45 mm (1″ έως 1 3/4″).
γ) Κατηγορία III: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και ειδικώς εκπαιδευμένων ατόμων με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 65 mm και συγχρόνως για χρήση από τους ενοίκους με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου έως 45 mm δηλαδή σε κάθε πυροσβεστική φωλιά θα υπάρχουν δύο στόμια (βάννες), κατωτέρω θα ασχοληθούμε κυρίως με την κατηγογία ΙΙ.

Scroll to Top